תקנון קורס GROW

הטבה למשתתפי ערב Project X

תקנון ותנאי שימוש- תכנית קורס GROW

1. כללי
א. דרך לצמיחה בע”מ (“החברה”) מסייעת למשפחות ולאנשים לבנות דרך מתאימה עבורם לצמיחה כלכלית ופיננסית, השעונה על ידע בתחום שוק ההון, ידע בעולם ההשקעות האלטרנטיביות, תכנון פיננסי וכן מחשבה נכונה וביצוע נכון ומתאים של השקעות המשרת את מטרותיהם ומטרות בני המשפחה.
הקורס יסייע לך כיצד להתחיל להשקיע על ידי לימוד והבנה, איך לבחון השקעות ולא ללכת לפי מה שפופולארי או שמועות. דהיינו לבנות זהות פנימית שלך כמשקיע.
בנוסף, בקורס נלמד כיצד לבחור השקעות רבות על בסיס מטרות חיים, תוך התבוננות על התמונה הכוללת, להבדיל מבחירת השקעה בהתמחות אחת ספציפית.
נבחן יחד אתכם תפיסות מוטעות שקשורות לעולם ההשקעות, נתאים השקעות למטרות כלכליות, תוך שילוב השקעות אלטרנטיביות בהשקעות בשוק ההון.
הקורס ימומש באמצעות שיעורים מכווני עשייה, חלקם דיגיטליים וחלקם באמצעות הרצאות פרונטליות. בנוסף תתקיים סדנא לתרגול פרקטי וכן קשר עם מנחה הקורס במהלכו.

ב. מה המוצר כולל:
1. 40 ויותר שיעורים דיגיטליים (ניתן לצפות באמצעות המחשב/ הטלפון)
2. מערכת ווטסאפ פתוחה שמיועדת רק לאנשי הקורס
3. וובינר אחת לחודש במשך חודשיים.
4. הגישה ללקוחות הקורס תישאר פתוחה עד 02/02/2023

2. דרך השימוש בפלטפורמה
א. פרטי ההתחברות הינם אישיים בלבד, ואין לעשות בהם שימוש שאינו נאות ו/או להעביר אותם לצד שלישי אחר.

3. אחריות בית העסק
א. אנו עושים הכל כדי שהתכנים, המוצרים, השיעורים ו/או כל שאר החומרים והתכנים המוצעים ומוצגים בפלטפורמה ובקורס בין על ידינו ובין על ידי צדדים שלישיים, יהיו תקינים.
ב. החברה ו/או מי מטעמה, אינה מתחייבת לסוג ו/או כמות ו/או תדירות תכנים ויהיה לה שיקול דעת בלעדי לכל שינוי שהוא ללא הודעה ו/או עדכון המשתמש. ניתן לפנות אלינו בכל עניין ואנו נעשה ככל האפשר לסייע ללקוח/משתמש בהקדם האפשרי.

4. אחריות וביטול עסקאות
ביטול עסקאות יעשה על פי דין בהתאם ל תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.

5.התחייבות משתמש בקשר עם שימוש בפלטפורמה
א. הקורס נועד להרחבת ההשכלה הפיננסית ואינו קורס השקעות.
מטרת הקורס הינה העשרת הידע הפיננסי של המשתתפים, וכל המידע המופיע בקורס, לרבות סימולטורים, דוגמאות עסקה ו/או חומר ממרצים חיצוניים אינם מהווים ייעוץ, המלצה או הצעה להשקעה בנכסים פיננסים כלשהם. התכנים לרבות ניתוחי העסקאות שייעשו בפורום של הקורס או באתר הקורס או בכיתה או בכל צורה ואופן בין במהלך הקורס ובין לאחריו, אינם מהווים ייעוץ השקעות ו/או המלצה להשקעה.
ב. התוכן המוצע בקורס אינו מהווה המלצה להשקעה, או מכירה של נכסים פיננסיים כלשהו. הלימוד הוא כללי ואינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי אישי.
ג. הקורס מהווה קניין רוחני השייך במלואו לחברה, זולת אם נאמר בו אחרת במקום מסויים או לעניין מסויים.

6.בנוסף לאמור לעיל, שימוש בפלטפורמה ו/או הקורס מהווה הסכמה
א. שלא להעלות תכנים שאינם חוקיים או שיש בהם הפרה של דין כלשהו, לרבות חומר משדל, מסייע, מעודד, מפר זכויות קניין רוחני, לשון הרע.
ב. שלא להעלות תוכן, לנהל או לשתף תוכן המהווה פגיעה בפרטיות או חדירה לפרטיות בכל דרך שהיא, לרבות שליחת דואר זבל במסגרת זאת.
ג. שלא להעתיק מהפלטפורמה, מהקורס, לרבות תכני משתמשים ולא לעשות בתכנים המפורסמים כל שימוש שאינו למטרת לימוד עצמי זולת אם הדבר הורשה על ידי החברה בכתב.
ד. שלא לאסוף נתונים על גולשים אחרים.
ה. שלא להשתמש בפלטפורמות של הקורס לצורך פרסום, שיווק או קידום הצעות עסקיות מכל סוג שהוא, בין של המשתתף או בין של גורמים אחרים,
לרבות להשתמש בפלטפורמות ורשימת המשתתפים בתכנית לכל מטרה עסקית.
ו. שלא להתחזות לאדם אחר.
ז. שלא להעלות תכנים שיש בהם לשון הרע.
ח. שלא להעלות תכנים שיש בהם או משתמעים מהם פרטים העשויים לחשוף את זהותו של קטין או קטינה.
ט. אינך רשאי להשתמש בעכבישים, רובוטים, טכניקות כריית נתונים או מכשירים אוטומטיים אחרים או תוכניות לקטלוג, הורדה או שכפול, לאחסן או להפיץ תוכן נגיש באתר.
י. השימוש בקורס מותר למי שרכש את הקורס או לבן/ בת זוגו או צאצאיו בלבד. כל שימוש אחר מהווה הפרה יסודית.

7.אחריות ושיפוי
א. כמפורט לעיל, הפלטפורמה, תכני הקורס, השיעורים, וובינרים, הרצאות, הפורום,יועצים, מומחים, סיורים, העשרות ו/או כל תוכן או מידע בקשר עם הקורס, מוצעים כמו שהם ובגדר מידע ורעיונות כלליים, וכל השימוש ויישום בהם הינם באחריות המשתמש בלבד.
ב. המשתמשים מצהירים כי ידוע להם כי בשימוש בפלטפורמה והקורס הם עשויים להיחשף לפרסומות לרבות הצעות עסקיות, פרסומים כלליים, הטבות, הצעות להנחות ו/או מבצעים. החברה רשאית להוסיף ולשנות פרסומות ו/או הצעות עסקיות אלו כראות עיניה בלבד, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה כנגדה בעניין זה. החברה אינה נושאת באחריות כלשהי לנכונות המידע, הפרסומים, פרסומות, הצעות עסקיות וכו’ של צדדים שלישיים, ועל המשתמש לוודא נתונים אלו ישירות מול אותו גורם.
ג. בכל מקרה, המשתמש ו/או הגולש ו/או מי מטעמו משחררים את החברה, מנהליה, בעליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, מכל אחריות ישירה ו/או עקיפה לכל נזק שהוא, שעשוי להיגרם או שנגרם להם כתוצאה משימוש כלשהו בפלטפורמה ו/או בקורס לרבות המוצרים והשירותים השונים שיקבל במהלכו.
ד. תקרת האחריות בכל מקרה לא תעלה על מחיר המוצר ששולם.

8. פרטיות
א. החברה מתחייבת לפעול, באמצעים העומדים לרשותה ובאופן סביר, לשמור על פרטיות המשתמשים שנמסרו בעת ההרשמה לפלטפורמה ו/או לקורס. פרטים אלו יישמרו, ככל הניתן, בידי החברה ו/או מטעמה לצורכי הקורס והנספחים אליו בלבד.
ב. במידה ולמרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, או בכל דרך אחרת, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או בעליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה.

דרך לצמיחה בע”מ

דילוג לתוכן